Lư hương đồng đỏ khảm tam khí | Đồ đồng Ý Yên

Lư hương được đúc bằng đồng đỏ khảm tam khí vàng, bạc, đồng dùng để đốt trầm hương. Đồ đồng Hoàng Gia nhận đúc lư hương, đỉnh đồng theo yêu cầu